Balík Štandard

Balík Štandard je základným balíkom služieb, ktorý je zahrnutý v každej Zmluve o výkone správy a je súčasťou základnej ceny za výkon správy. Cena za tento balík sa pohybuje v závislosti od veľkosti objektu:

Byty: od 6,00 € za každý byt mesačne,

Nebytové priestory: od 0,15 € za m2 nebytového priestoru mesačne

Garáže: od 1,40 € za garáž mesačne

Cena balíkov Štandard Plus a Exclusiv je predmetom dohody podľa rozsahu prác.

Ekonomická oblasť:

 • komplexná účtovná agenda nehnuteľnosti,
 • podrobná analytická evidencia príjmov a výdajov,
 • správa bankových účtov objektu,
 • zabezpečenie úhrad dodávateľských faktúr,
 • vystavenie odberateľských faktúr objektu v zmysle uzatvorených zmlúv,
 • výpočet, vystavenie a sledovanie úhrad zálohových predpisov,
 • vedenie evidencie neplatičov,
 • spracovanie ročného vyúčtovania nákladov za služby,
 • spracovanie ročného vyúčtovanie nákladov za FPÚO,
 • administratívne služby súvisiace s prevádzkou nehnuteľnosti,

Technicko – prevádzková oblasť:

 • pravidelné technické obhliadky objektu s cieľom kontrolovať stav nehnuteľnosti ako celku,
 • zabezpečenie dodávky médii (energii) v rozsahu potrebnom pre zabezpečenie bežného a bezproblémového chodu
 • nehnuteľnosti ako zmluvné dodávky základných energii a médii pre objekt,
 • zabezpečenie opráv vnútorných zariadení objektu,
 • zabezpečenie preventívnej údržby,
 • zabezpečenie upratovania,
 • zabezpečenie zimnej a letnej údržby,
 • zabezpečenie dezinsekcie, deratizácie, dezinfekcie,
 • zabezpečenie poistenia nehnuteľnosti,
 • zabezpečenie havarijnej služby,
 • zabezpečenie vykonávania pravidelných odborných prehliadok vyhradených technických zariadení v zmysle platných predpisov,
 • zabezpečenie vykonávania povinných prehliadok zariadení protipožiarnej ochrany v zmysle platných predpisov,

Právno – legislatívna oblasť:

 • správa jestvujúcich zmlúv,
 • priebežná kontrola dodržiavania zmluvných podmienok,
 • príprava návrhov nových zmlúv,
 • vyjednávania zmluvných podmienok s tretími stranami,